ZAANDAM - De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland gaan samen met agrariërs, inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken aan een toekomstvisie voor Polder Westzaan. Afgelopen dinsdag stelde het college van Zaanstad het plan van aanpak voor de Integrale Visie Polder Westzaan vast. Al eerder gaf de provincie hiervoor haar goedkeuring.

Polder Westzaan is een historisch veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad. Bijzondere natuur, het cultuurhistorische veenweide landschap, boerderijen en wandel-, fiets- kano- en vaarroutes komen hier samen. Maar de druk op het gebied is ook groot. Er ligt een fikse woningbouwopgave in de omgeving en er zit veel industrie. Gemeente en provincie gaan daarom samen met partners aan de slag om een visie op te stellen over de toekomst van Polder Westzaan.

Hoe ziet Polder Westzaan er uit in 2040? Wie werken, wonen en recreëren daar en op welke manier? Dat zijn vragen die in de gebiedsvisie beantwoord moeten worden. In mei starten de eerste gesprekken met betrokkenen om hier mee aan de slag te gaan.

Uitdagingen voor topnatuur
Wethouder Wessel Breunesse: 'Polder Westzaan is een prachtig gebied dat een belangrijk deel van de geschiedenis van de Zaanstreek laat zien. Tegelijkertijd heeft het gebied te maken met een aantal stevige uitdagingen, zoals het tegengaan van CO2-uitstoot, bodemdaling, stikstof en afnemende biodiversiteit. Een gezamenlijke toekomstvisie voor het gebied biedt kansen voor de natuur, voor de opvang van klimaatveranderingen, voor recreatie en voor de agrarische bedrijfsontwikkelingen.'

Gedeputeerde Esther Rommel: 'Wij vinden de Polder Westzaan heel belangrijk. We hebben hier te maken met Europese topnatuur. Polder Westzaan herbergt een bijzondere erfenis, namelijk brak laagveen. Het is onze plicht deze bijzondere natuur te behouden en te versterken. Dat kunnen we echter niet alleen. We doen ons best regionaal zoveel mogelijk te zorgen voor stikstofafname, maar we zijn ook afhankelijk van de maatregelen die het Rijk moet nemen. Veel stikstofneerslag in dit gebied komt bijvoorbeeld uit het buitenland. Dat kunnen wij niet zelf oplossen.'

Partners
Er zijn veel mensen en organisaties betrokken bij de toekomst van de polder.Wethouder Breunesse: 'Er zijn 6 grotere boeren en een terreinbeheerder die het landschap en de natuur in de polder beheren. Daaromheen wonen circa 160.000 mensen. Deze mensen willen genieten van het landschap en de natuur nu en in de toekomst. We willen graag met alle gebruikers en vooral met de eigenaren en beheerders nadenken hoe de toekomst van dit gebied er uit moet zien. Agrariërs horen hier zeker bij.' Breunesse bezocht in april de zes grotere boeren in het gebied om kennis te maken.

Polder Westzaan in beeld
De schoonheid van Polder Westzaan is in beeld gebracht in een mini-documentaire.

De gebiedsvisie is onderdeel van het gebiedsprogramma Laag Holland.