ZAANSTAD - Kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk 'gewoon in de wijk' laten wonen. Met dat doel ondertekenden gemeente Zaanstad, Rochdale namens de woningcorporaties en Leviaan namens de zorgaanbieders 11 juli de intentieverklaring van het landelijke Actieprogramma Weer Thuis. Wethouder Zorg Natasja Groothuismink: 'We maken in de regio Zaanstreek binnen 1 jaar nadere afspraken hoe we als gemeente, corporaties en zorgaanbieders gezamenlijk de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang bevorderen voor mensen die dat aankunnen en instroom verminderen. Er is hierin ook aandacht voor extra kwetsbare groepen zoals zwerfjongeren.'


Verdeling van woonruimte
Wethouder Wonen Songül Mutluer: 'Belangrijk onderdeel van deze intentieverklaring is dat we nagaan hoe we de woningen kunnen verdelen in gevallen van urgentie bij deze kwetsbare groep. Ook gaan we verkennen of er tussenwoningen en -vormen mogelijk zijn tussen maatschappelijke opvang en begeleid wonen enerzijds en zelfstandig wonen anderzijds. Het belangrijkste is dat we hierbij gaan samenwerken om de toewijzing beter te organiseren, want we moeten er voor waken dat in bepaalde wijken te veel mensen met een zorgbehoefte of ondersteuning geconcentreerd zijn. Alle Zaankanters hebben immers recht op een prettige woonsituatie en woonomgeving.'


10 Zaanse werkafspraken
Eind 2018 maakten gemeente Zaanstad, de Zaanse woningcorporaties, de beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) aanbieders en de huurdersvertegenwoordigers al de 10 Zaanse werkafspraken Thuis in de wijk (passend wonen met zorg op maat). Deze samenwerkingsafspraken gaan over het begeleiden van de uitstroom van mensen na verblijf in een BW of MO instelling.


Landelijke expertise
Het actieprogramma Weer Thuis is een landelijk programma dat er op is gericht de uitstroom uit Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en de GGZ te verbeteren. Het wordt gefinancierd door de ministeries VWS en BZK. Het actieprogramma Weer Thuis begint in 2019 – in navolging van de eerste succesvolle ronde in 2017 - aan een tweede ronde om regio's te ondersteunen bij de samenwerking rondom deze complexe maatschappelijke opgave. De gezamenlijke partners kunnen na de ondertekening gebruik maken van de landelijke expertise en de ondersteuning die via het actieprogramma Weer Thuis wordt geboden. Tegelijkertijd willen de gemeenten Wormerland en Oostzaan graag aansluiten op deze aanpak en wordt aankomend jaar de samenwerking in de Zaanstreek verkend.