ZAANDAM - Subsidies voor amateurkunstverenigingen en kleine culturele organisaties worden met 1 jaar verlengd van vier naar vijf jaar. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Organisaties die nog geen subsidie ontvangen, kunnen voor één jaar (2023) subsidie aanvragen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de huidige subsidieregeling en de 4-jarenperiode 2019-2022. Wethouder Wessel Breunesse: 'Kunst en cultuur bieden kansen voor ontmoeting en verbinding. Het inspireert, ontroert en kan ons uitdagen om verder te kijken dan onze eigen belevingswereld. Ik ben dan ook blij dat we met dit besluit organisaties kunnen blijven ondersteunen in de waardevolle bijdrage die ze leveren.'

Organisaties die al subsidie ontvangen: eenvoudige aanvraag is voldoende
Alle organisaties die al subsidie ontvangen voor de jaren 2019 tot en met 2022 krijgen voor 2023 onder dezelfde condities 1 jaar langer subsidie. Zij kunnen volstaan met een eenvoudige aanvraag voor 2023. Deze moet bestaan uit:

- een jaarprogramma (activiteitenoverzicht)
- een jaarbegroting van de uitgaven en inkomsten
- een financieel verslag over het voorgaande jaar

Organisaties die nog geen subsidie ontvangen: meer gegevens aanleveren
Organisaties die nog geen subsidie ontvangen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen voor het jaar 2023. Hiervoor is minimaal nodig:

- een beleidsplan
- een jaarprogramma (activiteitenoverzicht)
- een jaarbegroting (uitgaven en inkomsten)

Adviespanel beoordeelt aanvragen
Het adviespanel cultuur beoordeelt nieuwe aanvragen aan de hand van subsidiecriteria. Het subsidiebedrag waarvoor de aanvrager in aanmerking komt, wordt bepaald door het aantal behaalde punten na beoordeling èn de verdelingstabel die is gebruikt voor de verdeling van het beschikbare budget voor de 4-jarenperiode 2019-2022. Meer informatie over het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van Gemeente Zaanstad.

Herijken subsidieregeling
Gemeente Zaanstad werkt aan herijking van de subsidieregeling. Met de verlenging van de huidige subsidie, ontstaat hier meer tijd voor. Deze tijd wordt gebruikt voor een zorgvuldige actualisatie en implementatie van de subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten Zaanstad. Gemeente Zaanstad wil (potentiële) aanvragers tijdig over eventuele wijzigingen informeren, zodat zij de tijd hebben om hun plannen en aanvragen te schrijven. Met de geactualiseerde subsidieregeling die in 2023 wordt vastgesteld start de nieuwe 4-jarenperiode met ingang van 1 januari 2024.