ZAANDAM - Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Nu worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars (de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de regio boven de tien jaar) en urgenties worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend.

Wethouder Songül Mutluer: “De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, zeker voor sociale huurwoningen. Er zijn mensen die heel hard zoeken, maar vanwege hun inschrijfduur niet in aanmerking komen. Daarom zetten we in Zaanstad vol in op nieuwbouw en het toevoegen van betaalbare huur- en koopwoningen. Tegelijkertijd hebben we nu samen met 15 gemeenten een voorstel gemaakt om de schaarse sociale huurwoningen op een andere manier toe te wijzen. Mensen die een woning het hardste nodig hebben en actief zoeken, krijgen zo meer kans. Voor Zaanstad zit de meerwaarde vooral ook in de aandacht voor bepaalde situaties met kinderen en voor jongeren. Er komt nu een betere balans tussen deze groepen en de ruimte voor reguliere woningzoekenden. En voor Zaanstad geldt dat we sowieso de wettelijke ruimte om eigen inwoners voorrang te geven, maximaal blijven benutten.”

Actief zoeken en dringende situaties

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende verhuisbehoefte beter aan bod komen. Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer leidend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken worden extra punten opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Meer kansen voor jongeren in jongerencontract
Gemeenten krijgen binnen de nieuwe woonruimteverdeling de mogelijkheid om voor de periode van twee jaar een experiment te starten. Jongeren krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zaanstad is een van de gemeenten die meedoet aan dit experiment.

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en raad
Alle vijftien gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B&W en vaststelling in de raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden, verwerken de gemeenten het beleidsvoorstel in de lokale huisvestingsverordeningen. Deze verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl