WORMERVEER - Het toezicht door de gemeente op de bouw van de parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer is uitgevoerd zoals afgesproken. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Onlangs stortte een deel van de parkeergarage in. Naar aanleiding daarvan is onderzocht welke rol de gemeente Zaanstad tijdens de bouw van de parkeergarage heeft vervuld. Dat onderzoek is nu afgerond.

Het college benadrukt in de brief dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, zowel als het gaat om het bouwproces als om de constructie van een gebouw, allereerst bij de opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker ligt. De gemeente houdt toezicht, maar dat ontslaat opdrachtgevers, opdrachtnemers en gebruikers niet van hun wettelijke plicht het noodzakelijke te doen om het ontstaan of voortduren van gevaar voor gezondheid, of veiligheid te voorkomen of beëindigen.

Actief toezicht gehouden
Bij werkzaamheden als deze is het gebruikelijk dat de bouwinspecteur een aantal keren langs gaat op de bouwplaats. De gemeentelijke constructeur (een directe collega van de bouwinspecteur) controleert de ingediende constructieberekeningen. De bouwinspecteur staat dus niet de hele dag op de bouwplaats, alleen bij een aantal bijzondere momenten. Ook als blijkt dat er onduidelijkheden of vragen zijn, gaat de bouwinspecteur langs.
Uit de inspectiedossiers wordt duidelijk dat de toezichthouders van de gemeente tijdens de gehele bouwperiode actief toezicht hebben gehouden. Zij zijn vele malen langs geweest of hebben op andere wijze contact gehad met de opdrachtgever en bouwer. Dit is gestart in najaar 2009 en is doorgelopen tot na de oplevering in januari 2011. Het betroffen reguliere bouwkundige controles. Ook is in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) een aantal controles uitgevoerd op de brandveiligheid van het complex.

Bouw één keer stilgelegd
Op één moment is door de gemeente een bouwstop opgelegd vanwege een onveilige situatie. Dat was op 20 juli 2010. Er zijn vervolgens afspraken gemaakt over maatregelen die genomen moesten worden om de werkzaamheden te mogen hervatten. Deze onveilige situatie had overigens geen enkel verband met de recente gedeeltelijke instorting van de parkeergarage.
Tijdens het toezicht is niets geconstateerd dat wees op het risico van een incident zoals dat zich nu heeft voorgedaan in de parkeergarage. Nadat de parkeergarage is opgeleverd zijn er geen aanwijzingen geweest om handhavend op te treden.

Toezicht actief en conform regels
Het college concludeert dat het toezicht op de bouw door de toezichthouders van de gemeente Zaanstad is uitgevoerd zoals is afgesproken in de gemeentelijke beleidsregels voor handhaving.Toezichthouders zijn veelvuldig langs geweest, er is actief toezicht gehouden en er zijn tijdens de bouw goede afspraken gemaakt tussen de toezichthouders en de opdrachtgevers/opdrachtnemers en bouwers.