ZAANDAM - De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in Zaandam-Oost, zodat kinderen in deze wijken net zoveel kansen hebben als in andere delen van Zaanstad. Projecten en programma’s die de eerste vruchten afwerpen in Poelenburg en Peldersveld worden – waar mogelijk - uitgebreid naar Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid. In het uitvoeringsplan staat omschreven wat de partners van het Pact de komende vier jaar gaan doen.


Wethouder Natasja Groothuismink (portefeuillehouder Jeugd, Onderwijs): “Ruim de helft van de leerlingen met een risico op onderwijsachterstand, komt uit Zaandam-Oost. Dat begint al op jonge leeftijd, maar je ziet ook later dat jongeren hun opleidingen niet afmaken. Daarmee gaat zoveel talent en potentieel verloren. Problemen op het gebied van armoede en (on)gezondheid gaan vaak over van generatie op generatie. Dat moet we doorbreken, door als gemeenschap de handen ineen te slaan. Hier hebben we de ouders ook heel hard bij nodig. Binnen het Pact hebben we een sterke alliantie met alle partners, waardoor we echt kunnen investeren in de talenten van de jeugd en de veerkracht van de wijken op onderdelen waar dit het hardst nodig is.”

Uitvoeringsplan

De afgelopen maanden is door alle partners hard gewerkt om tot dit uitvoeringsplan te komen voor heel Zaandam-Oost. Het voorliggende plan wordt begin juli in de gemeenteraad besproken. De raadsleden hebben ruimte om input te geven, voordat het plan wordt voltooid. De voortgang van het uitvoeringsplan zal regelmatig met de gemeenteraad besproken worden.

Met alle partners een gezamenlijk plan met extra aandacht voor de jeugd

Voor de eerste keer is er voor alle wijken in Zaandam-Oost een uitvoeringsplan gemaakt. Een gebied met 47.000 inwoners. De projecten en programma’s worden grotendeels gefinancierd met subsidies van het Rijk, zoals o.a. de verlengde leertijd op basisscholen, verbeteren van de leefbaarheid en woonomgeving door vaker het vuilnis op te halen en de openbare ruimte te verbeteren, een gratis opleiding in de wijk, het pas gestarte inlooppunt Spaansgroen waar bewoners terecht kunnen voor vragen over opleidingen, werk en de woonomgeving. Ook is er een speciaal interventieteam dat zich bezighoudt met het verstoren van criminele netwerken en hun verdienmodellen.

Brigit Schumacher, namens de schoolbesturen primair onderwijs en kinderopvangpartners: “Onderwijsachterstanden voorkomen lukt het best bij jonge kinderen. Op de meeste basisscholen in Zaandam-Oost krijgen leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar extra onderwijs van 2,5 tot 5 uur per week. Met extra lestijd kunnen de scholen meer tijd besteden aan lezen, taal en rekenen en is er ook tijd voor brede ontwikkeling van leerlingen, zoals muziek, sociale vaardigheden en andere activiteiten waarbij kinderen hun talenten ontdekken.”

Harry Platte, namens de Zaanse woningbouwcorporaties: “De wijken in Zaandam-Oost zijn kwetsbaar en de veerkracht is op. Bewoners verdienen een betere woonomgeving, want een kansrijke toekomst begint thuis in een fijne, veilige en energiezuinige woning. De komende jaren breiden we de complexgerichte aanpak met bewoners verder uit om de leefbaarheid te verbeteren. En voegen we in Zaandam-Oost een mix van nieuwe koop en huurwoningen toe. We willen dat bewoners trots zijn op hun wijk.”

Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef politie Zaanstad: “De ondermijningsaanpak is het sluitstuk van het Pact. Om alle maatschappelijke investeringen zo optimaal mogelijk te laten renderen, moet geharde criminaliteit en misbruik stevig en zichtbaar worden aangepakt. Ik ben blij dat we dit gebiedsgericht en in nauwe samenwerking kunnen doen.”

Pact Zaandam-Oost

In het uitvoeringsplan staat omschreven wat partners van het Pact de komende vier jaar gaan doen. Het plan wordt na input van de gemeenteraad in september vastgesteld. Het Pact is een samenwerking tussen scholen, bedrijven, sportclubs, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente en het Rijk en bewoners. In twintig jaar moeten de grote verschillen in veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en armoede tussen de wijken in Zaandam-Oost en de rest van Zaanstad tot het verleden behoren. Dat betekent gelijke kansen voor alle kinderen in Zaanstad. Bij elkaar doen meer dan veertig organisaties mee. Voor meer informatie: www.pactzaandamoost.nl.