ZAANDAM - Elk jaar stelt het college het uitvoeringsprogramma voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast. Hierin staan de belangrijkste speerpunten van de gemeente beschreven. Voor 2021 staan vooral de volgende punten centraal: de aanpak van overlast van jeugd(groepen); de gebiedsgerichte aanpak van ondermijning in de wijken Poelenburg, Peldersveld en Zaandam Zuid; het toezicht houden op de coronaregels uit de noodverordening; de aanpak van Illegale woonactiviteiten; de vernieuwde aanpak op het behouden van monumenten en aandacht voor veiligheid van bruggen.

"Dagelijks zetten we ons in om Zaanstad een aantrekkelijke stad te laten zijn voor onze inwoners en bezoekers", zegt burgemeester Jan Hamming. "Dat begint bij veiligheid. Mensen moeten zich prettig voelen op straat en veilig in hun eigen omgeving. Daarom moeten we overlast en criminaliteit tegen gaan. Daar richten we ons dan ook vooral op komend jaar. Er wordt veel gevraagd van onze mensen dus moeten we kiezen. Wij kiezen ervoor om veiligheid en, in verband met corona, gezondheid centraal te stellen. Een veilige en gezonde gemeente is ook een aantrekkelijke gemeente".

Aanpak jeugdoverlast op het gebied van veiligheid en gezondheid
Zaanstad wil voorkomen dat kwetsbare en overlast gevende jongeren in korte tijd afglijden van herrieschopper naar crimineel. Daarom is er een integrale persoonsgerichte aanpak voor deze groep. Hierin spelen jeugdboa's een belangrijke rol omdat zij dagelijks contact hebben met jeugd op straat. De jeugdboa's hebben door hun stad brede inzet goed zicht op de samenstelling van – en overlap in samenstelling van groepen over wijkgrenzen heen. De jeugdboa's werken in het weekend en avond- en nachtelijke uren (tot 01.00 uur). Door afspraken met de meldkamer van de politie zijn ze dan ook direct inzetbaar bij meldingen van jeugdoverlast. In 2021 moeten we rekening houden met intensievere inzet verspreid over de stad omdat de onrust onder risicojongeren toe lijkt te nemen en zich uit in incidenten op straat. Dat betekent dat we flexibel moeten kunnen inzetten vanuit jeugdboa's. Maar we moeten ook snel kunnen opschalen qua inzet indien nodig.

Gebiedsgericht werken in Poelenburg, Peldersveld en Zaandam-Zuid
Binnen de gemeente zijn er drie speciale teams die zich bezighouden met het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. De teams werken nu vooral in de wijken Poelenburg, Peldersveld en Zaandam-Zuid. Er is een integraal team waarvan de focus ligt op de aanpak van woonfraude, controles op autohandel en ongebruikelijk autobezit. Daarnaast is er een team dat richt zich op "wijkgerichte overlast". Het derde team richt zich op de horeca en ondermijning. Zo sluiten zij o.a. drugspanden. Dit team heeft zijn werkgebied in heel Zaanstad.

Toezicht houden op de Corona regels uit de noodverordening
Corona heeft impact op veiligheid, overlast en handhaving. In algemene zin geldt dat Corona de veiligheidsopgave voor de stad groter maakt. De gemeentelijke boa's en toezichthouders worden volop ingezet om de regels zoals die staan beschreven in de noodverordening onder de aandacht te brengen en waar nodig te handhaven.

Minder aandacht
De keuze voor focus op corona, criminaliteit en jeugdoverlast betekent ook dat er andere zaken minder aandacht krijgen. Zo is er in 2021 onder andere geen wijk van de maand meer (één maand met extra capaciteit aanwezig zijn in een wijk). Ook wordt vooralsnog geen uitvoering gegeven aan de nota camperplekken. Er is met deze keuzes ook geen capaciteit voor ondersteuning van de politie bij verkeersveiligheidscampagnes/ snelheidscampagnes, handhaving op bromfietsen op de Slinger, permanente aanwezigheid van boa's op de Zaanse Schans en handhaving van parkeren op eigen terrein.