ZAANSTAD - Eigenaren van percelen die op de gebiedenkaart van Zaanstad staan, moeten voortaan een vergunning aanvragen als zij bomen willen kappen. In oktober 2019 is de Algemene Plaatselijke verordening (APV) aangevuld met deze gebiedenkaart en is de vergunningsplicht voor kappen van bomen verruimd. Op deze kaart staan gebieden gemarkeerd waar grote hoeveelheden bomen staan. Door de kap van deze bomen vergunningsplichtig te maken, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of kap kan plaatsvinden en onder welke condities dit gebeurt. De ontwerp-gebiedenkaart ligt nu ter inzage bij de gemeente Zaanstad.


Wethouder openbare ruimte, Gerard Slegers: "Door het verruimen van de vergunningsplicht bij het kappen van bomen hebben we beter zicht of kap noodzakelijk is en bieden we inwoners de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de kap. Als college vinden wij het belangrijk dat het aantal bomen op peil blijft. Het is voor het welzijn en welbevinden van haar bewoners dat Zaanstad groen is en blijft. Bomen zijn van levensbelang en van grote toegevoegde waarde voor ons allemaal. Bomen zorgen voor verkoeling, voor zuurstof, betere luchtkwaliteit en het afvangen van fijnstof."

Agenda-initiatief behoud bomen
Begin 2018 diende een aantal raadsfracties (GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP) een agenda-initiatief in voor het behoud van bomen. Het college onderzoekt de mogelijkheden om bomen ouder te laten worden en beter te beschermen. Een van deze initiatieven was het onderzoeken op welke manier de vergunningsplicht voor het kappen van bomen verruimd kon worden.

Gebiedenkaart met aanduiding vergunningsplicht
Op de gebiedenkaart staan de percelen aangegeven met grote hoeveelheden bomen. Dit zijn onder meer terreinen van Staatsbosbeheer, ProRail en Provincie Noord-Holland. Maar ook de openbare plekken als schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. En natuurgebieden in de polder Westzaan en de Kalverpolder. Voor het dunnen van bomen geldt op deze gemarkeerde terreinen een meldplicht.

Sancties bij niet aanvragen vergunning
Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen op de gebiedenkaart besluiten te kappen zonder vergunning, wordt een herplantplicht opgelegd. Als herplanten niet mogelijk is, moet een boete betaald worden.

Vervolg vaststellen
De eigenaren van de percelen waarop de vergunningsverplichting van toepassing wordt, hebben een brief gekregen met uitleg over de nieuwe situatie. De eigenaren van deze percelen en alle andere Zaanse inwoners hebben de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de gebiedenkaart. Na die periode wordt de gebiedenkaart definitief vastgesteld door het college.