ZAANDAM - Zaanstad dient een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor een bijdragevan € 56 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit eenmalige fonds heeft als doel om deveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijkente verbeteren. De regeling kwam tot stand na een intensieve lobby van 15 gemeenten (waaronderZaanstad) om meer aandacht te krijgen voor deze kwetsbare wijken. Zaanstad heeft de middelenaangevraagd voor Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg,Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. De aanvraag kwam tot stand in nauwesamenwerking met drie woningcorporaties (Parteon, ZVH en Rochdale) en wordt ondersteunddoor het Huurdersoverleg Zaanstreek en samenwerkende organisaties in het PactPoelenburg Peldersveld. Binnen enkele maanden maakt het ministerie bekend of de aanvraagwordt gehonoreerd.

Wethouder Songül Mutluer: "Bij een mogelijke toekenning van onze aanvraag kunnen we een sterkeslag maken in Zaandam Oost. Het mooie is dat we hiermee een flinke investering kunnen doen in hetfysieke domein, zoals in de bestaande woningen, in de openbare ruimte en in ontmoetingsplekken.Dit zal direct voelbaar zijn voor de bewoners. Ons streven is een prettigere en veiligere leefomgeving.Tegelijkertijd, door de bestaande woningen ook te verduurzamen, worden de energielasten voor debewoners lager. Ons plan staat als een huis, we hopen hartgrondig dat onze aanvraag wordttoegekend."

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Zaandam Oost
De laatste jaren is de focus van het overheidsbeleid steeds meer komen te liggen op versnelling vande nieuwbouw van woningen. Logisch, gezien de tekorten op de woningmarkt, met name aanbetaalbare woningen. In het afgelopen jaar werden drie Zaanse aanvragen voor stimulering vannieuwbouw in het kader van de Woningbouwimpuls gehonoreerd. Daardoor kan de stad in dekomende jaren versneld duizenden woningen extra bouwen. Die nieuwbouw voldoet aan hoge eisenqua duurzaamheid. Ondertussen is ook in de bestaande woningvoorraad een kwaliteitsslagnoodzakelijk. Toewijzing van een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan het mogelijk maken omin de komende tien jaar 2350 woningen in Zaandam Oost versneld te verduurzamen: 850 particulierewoningen (Deelplan 1) en 1500 corporatiewoningen (Deelplan 2). Een van de doelen is om deenergielasten van huurders en eigenaren te verlagen en 'energiearmoede' tegen te gaan.

Veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken gericht versterken
Wanneer de middelen uit het Volkshuisvestingsfonds worden toegekend kan Zaanstad niet alleenwoningen verbeteren in Zaandam Oost, er worden daarbij ook gerichte maatregelen getroffen om deleefbaarheid en de veiligheid in het gebied te versterken. Meer groen in de versteende wijken, 850bomen erbij (één voor elke particuliere woning die wordt opgeknapt), meer ontmoetingsplekken,een betere klimaatadaptatie. Maar ook ingrepen om de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied teverbeteren, zoals bijvoorbeeld in 't Veldpark. Maar denk ook aan overlast die wordt veroorzaakt doorwoonfraude en overbewoning van (met name particuliere) woningen in de wijken van ZaandamOost.

In al deze maatregelen investeert Zaanstad zelf voor € 19 miljoen, de corporaties gezamenlijk voor€ 5 miljoen, de gevraagde bijdrage van het Rijk betreft € 56 miljoen.