KROMMENIE - Gemeente Zaanstad verbetert samen met ontwikkelaar AM het participatieproces van belanghebbenden van nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain in Krommenie.


Wethouder Hans Krieger: 'Ik vind het spijtig dat omwonenden zich niet juist geïnformeerd voelen, dat trek ik mij aan. We hebben als gemeente bij de ontwikkeling van Eilanden van Hain juist in een heel vroeg stadium bewoners betrokken. Maar doordat onvoldoende is besproken wat de verwachtingen van bewoners, gemeente en ontwikkelaar waren van de uitkomsten van bijeenkomsten en de inbreng van betrokkenen, is onduidelijkheid ontstaan en voelen bewoners zich niet gehoord.'

In twee raadsinformatiebrieven informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad over de voortgang van de nieuwbouwlocatie en beantwoordt vragen van de raad over het project. Wethouder Krieger: 'We werken als gemeente en ontwikkelaar nauw samen om omwonenden en andere belanghebbenden goed te betrekken bij de ontwikkeling van de Eilanden van Hain. Voor nu is het dus van het grootste belang om de suggesties en bezwaren grondig te inventariseren. Als dit in beeld is, kan er een goede afweging gemaakt worden of een alternatief inderdaad nodig is en zo ja, welk alternatief het beste is voor het plan, de buurt en Zaanstad in zijn geheel.' AM is daarbij verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste manier betrekken van alle belanghebbenden. Beaumont communicatie ondersteunt dit proces.

Na de zomervakantie start AM met een Burenoverleg. Dit is een gesprek met een bredere vertegenwoordiging uit de omliggende wijken dan de overleggen tot nu toe. Hierdoor verwacht de ontwikkelaar een goed beeld te brengen welke verschillende geluiden en belangen er leven. In het Burenoverleg kunnen maximaal vijftien omwonenden samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, scholen, sportclubs en de wijkmanager de komende maanden meedenken over het voorlopig ontwerp van de nieuwe woonwijk. Het doel is gezamenlijk bespreken wat de effecten zijn van de plannen, nadenken over oplossingen en uiteindelijk de plannen beter maken. Voor de zomervakantie ontvangen omwonenden een nieuwsbrief huis-aan-huis met meer informatie over aanmelden voor dit Burenoverleg.