ZAANSTAD - In de gemeente Zaanstad staan vele kerken die van religieuze en maatschappelijke betekenis zijn voor de Zaanse gemeenschap. De gemeente werkt samen met betrokken partners aan een kerkenvisie om de waarde van deze gebouwen en het erfgoed in kaart te brengen. Een belangrijk doel van de kerkenvisie is dat betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en inzicht krijgen in de verschillende belangen en waarden zoals de sociaal maatschappelijke functie.

Door de ontkerkelijking dreigen steeds meer kerken leeg te staan. Dat is een vraagstuk waar veel gemeenten samen met kerken, kerkgangers en betrokken verenigingen voor staan. Kerkgenootschappen stellen daarom hun kerken ook open voor wijkcentra, de voedselbank, taallessen en andere initiatieven.

Wethouder Monumenten en Erfgoed, Natasja Groothuismink: "We willen de Zaanse identiteit versterken en behouden en de leefkwaliteit van stad en buurt te bewaken. Dat doen we door nog beter inzicht te krijgen in ons erfgoed en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Herbestemmen is belangrijk, samen met de kerken kijken hoe we omgaan met het vraagstuk voor de toekomst van hun gebouw en kerkgemeente."

Start visie
Inmiddels is een eerste analyse gedaan en geïnventariseerd welke religieuze gebouwen er in Zaanstad zijn. De kerkenvisie wordt ontwikkeld rondom 60 religieuze gebouwen. Waaronder oud-katholieke kerken en doopsgezonde vermaningen. Gegevens van alle kerken zijn gecontroleerd en er is nader bekeken hoe het zit met het gebruik, de onderhoudsstaat en de toekomstverwachting. Ook zijn er tal van gesprekken geweest met kerkgenootschappen, raadsleden en geïnteresseerden.

Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt tot vijf verschillende kerktypen. Deze dienen als voorbeeld van de toekomst en worden onderdeel van de uiteindelijke kerkenvisie. Er volgen gesprekken met kerkeigenaren om een goed beeld te krijgen van de belangen en de behoeften.

Wethouder Actief Burgerschap, Rita Noordzij: "Zaanstad heeft vele kerken die op verschillende manieren gebruikt worden. Het is steeds vaker een plek van niet alleen geloof beleven maar ook van ontmoeting en verbinding. En dat is belangrijk. In de stad zijn steeds meer initiatieven om kerken open te stellen voor verschillende doelen. Zoals de Bullenkerk als Cultureel Centrum."

Landelijke kerkenvisie en vervolg
Zaanstad is een van de pilotgemeenten voor de landelijke kerkenvisie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt gemeente Zaanstad en alle kerkgemeenschappen bij de uitwerking van de kerkenvisie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt € 75.000,- beschikbaar voor Zaanstad voor het opstellen van de kerkenvisie. Begin 2020 is een opvolgbijeenkomst voor kerken, raadsleden en direct belanghebbenden in Zaanstad. De visie wordt in het derde kwartaal van 2020 voorgelegd aan de raad.