ZAANDAM - De gemeenteraad van Zaanstad stemde gisteravond in met het Zaans Mobiliteitsplan: een visie voor een bereikbaar en leefbaar Zaanstad voor de komende 20 jaar. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Met dit plan bouwt Zaanstad aan een toekomst waar schone en slimme mobiliteit een belangrijke rol speelt.

Wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Gerard Slegers: "Ik ben ontzettend blij dat de raad heeft ingestemd met het Zaans Mobiliteitsplan. Dit plan biedt heel veel handvatten om een mobiliteitstransitie te maken die nodig is omdat de stad groeit. We willen inwoners en bezoekers meer verleiden om vaker gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. We blijven wel per plek kijken wat het beste past en keuzevrijheid van de gebruikers blijft het uitgangspunt. Meer dan 1,5 jaar werkten we aan dit plan met stakeholders van binnen en buiten de regio. Zowel de omliggende gemeenten, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam als de Metropool Regio Amsterdam (MRA) dachten mee. Dat is echt uniek! Dit plan is ook tot stand gekomen dankzij de inzet van vele inwoners en raadsleden. Een plan waar we trots op mogen zijn!"

De 12 hoofdkeuzes van het plan
1
. Keuzevrijheid is de basis, maar we verleiden wel - Iedereinwoner heeft de keuzevrijheid voor een vervoersmiddel maar er is een andere balans nodig: Zaanstad verleidt haar inwoners om vaker te lopen, de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.
2. Zonering naar gebiedstypen die passen bij de verscheidenheid (stedelijk versus landelijk) van Zaanstad - Afhankelijk van de mate van stedelijkheid, worden passende maatregelen genomen. Het parkeerbeleid sluit hierbij aan.
3. Ruim baan voor fietsen en lopen - Meer inzet op veilige en directe fietsvoorzieningen met minder last van obstakels en het creëren van aantrekkelijke fietsroutes en looproutes, bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Beschikbaarheid van goede fietsenstallingen is ook een belangrijk onderdeel.
4. De Zaanse ladder als hoofdstructuur voor het openbaar vervoer en de fiets - Het spoor vormt een belangrijke Noord-Zuidas door de gemeente. Maar daarnaast willen we een tweede, oostelijke as met snel en frequent openbaar vervoer en sterke fietsverbindingen tussen Amsterdam-Noord, de Achtersluispolder, Centrum Oost en Kogerveldwijk.
5. Knooppunten om de verschillende vormen van vervoer samen te laten komen – het wordt dan makkelijker om meerdere vervoersmiddelen te gebruiken om de eindbestemming te bereiken of gebruik te maken van verschillende mobiliteitsdiensten (zoals deelauto's en leenfietsen).
6. Versterken van de hoofdwegenstructuur (vracht)auto, provinciale wegen en stadsboulevard - waarmee bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd. Met de Thorbeckeweg (in de toekomst een nieuwe aansluiting op Poelenburg), de A8-A9 wordt de hoofdstructuur verstrekt zodat de N203 en de Wibautas op termijn anders ingericht kan worden.
7. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden – Achtersluispolder en Hembrugterrein vormen een belangrijke schakel. Snelle en betere verbindingen met Amsterdam-Noord, - Centrum Sloterdijk met OV, fiets en over water.
8. Versterken kernen met levendige stads- en dorpserven – Door meer ruimte voor duurzamer vervoer. Inrichting van de openbare ruimte is gericht op bestemmingsverkeer, laad- en losvoorzieningen voor vervoeren van goederen. Aantrekkelijke looproutes en meer parkeren op afstand, ook van touringscars door inzet van shuttlebus of boot.
9. Stimulans voor slimme en schone stadslogistiek – Inzetten op Zero Emissie Zones voor bestel- en vrachtvoertuigen in de kernwinkelgebieden van Zaanstad. En met bedrijven werken aan hubs voor stadslogistiek en vervoer over water.
10. De Zaan en overige vaarwegen beter gebruiken – De Zaan biedt veel kansen voor vervoer van goederen. Die kansen worden beter benut. Vervoer over water voor toeristen en watervervoer voor forenzen (van Zaandam-Zuid naar Amsterdam) willen we ook een impuls geven.
11. Verleiden en innoveren - het benutten van technologische innovaties om gebruikers tot duurzame en veilige keuzes te verleiden. Door samen te werken met ondernemers en inwoners en stimuleren het gebruik van deelmobiliteit.
12. Mobiliteit en ruimte gaan hand in hand in het mobiliteitsfonds - Zaanstad stelt eisen waaraan een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. En een mobiliteitsfonds moet bijdragen aan de financiering van de mobiliteitstransitie.

Vervolg na vaststelling Zaans Mobiliteitsplan
Nu het Mobiliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt een meerjaren programma uitgewerkt. Ondertussen gaat de gemeente door met een aantal projecten die genoemd zijn in het plan. Zoals de korte termijn maatregelen bij de N203 in Krommenie maar ook grote infrastructurele projecten zoals de Thorbeckeweg en de Guisweg komen hierin terug. In de uitvoeringsagenda staat de lijst van projecten. Het Zaans Mobiliteitsplan is digitaal beschikbaar en te bekijken via: https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl/.