ZAANDAM - Tot voor kort was alleen voor het kappen van bomen op openbare plaatsen een kapvergunning nodig. Het kappen van bomen op andere plekken zoals schoolpleinen en begraafplaatsen kon zonder kapvergunning. Hier staan echter vaak prachtige bomen, die Zaanstad graag wil behouden. Daarom is de Gebiedenkaart en de vergunningsplicht voor het kappen van bomen verruimd. Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de Gebiedenkaart.


Op de kaart staan gebieden gemarkeerd waar veel bomen staan. Door de kap van deze bomen vergunningsplichtig te maken, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of kap kan plaatsvinden en onder welke condities dit gebeurt.


Bomen geven lucht
Wethouder openbare ruimte, Gerard Slegers: "Door het verruimen van de vergunningsplicht hebben we beter zicht of kap echt wel nodig is. Als college vinden wij het belangrijk dat het aantal bomen op peil blijft. De Gebiedenkaart past goed bij de Zaanse ambitie om in elke wijk voldoende grote bomen te hebben. Bomen zijn de longen van onze gemeente. Ze geven ons letterlijk en figuurlijk lucht. Bomen zetten CO2 om in zuurstof en maken van onze gemeente een prettige plek om te wonen."


Gebiedenkaart met aanduiding vergunningsplicht
Op de Gebiedenkaart staan percelen van Staatsbosbeheer, ProRail en de Provincie Noord-Holland. En ook schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. De eigenaar van deze percelen mag daar nu alleen bomen kappen als hij een kapvergunning heeft. De gemeente kan de eigenaar in de kapvergunning verplichten een nieuwe boom herplanten. Zo hoopt Zaanstad meer van haar 'longen' te behouden. Voor het dunnen van bomen op deze percelen moet een melding gedaan worden.


Behouden van bomen
In de nieuwe situatie kijkt de gemeente of het belang van het kappen opweegt tegen de waarde van de bomen. De verwachting is dat hierdoor kritischer gekeken gaat worden of kap van bomen echt nodig is. Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen op de gebiedenkaart besluiten te kappen zonder vergunning, wordt een herplantplicht opgelegd.

De Gebiedenkaart is te vinden op www.buitengewoon.zaanstad.nl