ZAANSTAD - De ecoloog van de gemeente Zaanstad gaat dit jaar een start maken met het in kaart brengen van de biodiversiteit.

De biodiversiteit, alle verschillende dier- en plantensoorten en ecosystemen op aarde, is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. De gemeente heeft in 2017 door de Wageningen universiteit (WUR) een plan laten uitwerken om de biodiversiteit te kunnen meten.

Wethouder Openbare Ruimte Leny Vissers-Koopman: “We kunnen niet zonder biodiversiteit. Voor bijvoorbeeld onze zuurstof of de bestuiving van planten. En juist de variatie van soorten zorgt voor een goed evenwicht in de natuur, dat moeten we koesteren en bewaken. Door de biodiversiteit in kaart te brengen kunnen we als het nodig is bijsturen of extra beschermen waar nodig.”

Meetplan

Door regelmatig de soortgroepen, planten en dieren te observeren en te tellen welke er leven in Zaanstad, kunnen we de ontwikkeling in kaart brengen en hebben we inzicht in de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. Zaanstad gaat de monitoring doen van de stedelijke biodiversiteit, dit gaat om de gebieden die in beheer zijn van de gemeente. Het herkennen van de biodiversiteit in de stad kan ook van belang zijn voor het realiseren van woningbouw in de stad. Een project kan vertraging oplopen of moet worden aangepast als onvoldoende rekening gehouden wordt met de biodiversiteit. Bijvoorbeeld als blijkt dat er vleermuizen in een pand zitten en deze eerst weggelokt moeten worden voordat verder gegaan kan worden met de sloop.

Samenwerking met de Wageningen University & Research (WUR)

Om biodiversiteit in beeld te kunnen brengen, heeft de gemeente Zaanstad de universiteit van Wageningen om advies gevraagd. Over het uitvoeren van de metingen maar ook over het vastleggen van de resultaten. Verschillende leefomgevingen in Zaanstad zijn in beeld gebracht (zoals plantsoen, bos of een veenweidegebied) en daarbij is aangegeven hoe de soorten gemeten moeten worden. De gemeente gaat tijdens het onderzoek vooral kijken naar soorten die iets zeggen over de leefomgeving; de noordse woelmuis en de grutto in het veenweidegebied en de mus en gierzwaluwen in de stad. Gaat het goed met een bepaald soort, dan gaat het ook goed met de natuur in de leefomgeving van dat soort.

Samenwerking en registratie data

De gemeente zoekt samenwerking met Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, en bewoners om informatie te bundelen en zoveel mogelijk een compleet beeld te krijgen van de biodiversiteit in de stad. De waarnemingen en tellingen worden geregistreerd in de Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF). Met de ingevoerde gegevens kunnen trends en analyses gemaakt worden over de lokale biodiversiteit. Geregeld zal de gemeente de resultaten van het onderzoek terugkoppelen naar de inwoners van de gemeente Zaanstad.