ZAANDAM - Zaanstad komt in actie tegen armoede bij inwoners die, ondanks hun inkomen uit werk, financieel niet rond komen. Er is onderzoek gedaan om de behoefte van deze doelgroep, de zogenoemde ‘werkende armen’, in kaart te brengen. Daarop neemt de gemeente aanvullende maatregelen om deze groep nog beter te bereiken en te ondersteunen.

Van de 7700 minimahuishoudens in Zaanstad, hebben 1384 huishoudens (bijna 18%) een inkomen uit werk. Voor hen geldt dat ongeveer 60% inkomen uit loon heeft (843 inwoners) en 40% als zelfstandig ondernemer werkt (541).

Wethouder Songül Mutluer: “De urgentie voor deze doelgroep is hoog, want we verwachten dat deze groep alleen maar groter wordt door de coronacrisis. Daarom nemen we het voortouw om hen, hun behoeften en hun knelpunten, zo goed mogelijk in beeld te krijgen. We willen inwoners nog beter ondersteunen en er zo vroeg mogelijk bij zijn, om de gevolgen van armoede te verzachten en samen te voorkomen dat problemen groter worden. Ons onderzoek biedt belangrijke aanknopingspunten om met onze dienstverlening, nog meer inwoners te bereiken.”

Behoefte van de doelgroep beter in beeld
Eerder bleek uit de Armoedemonitor 2018, dat een groot aantal minima met een inkomen uit werk, de weg naar de gemeentelijke ondersteuning nog niet goed weet te vinden. Slechts 23% maakte gebruik van regelingen. Voor het aanvullende ‘Behoefteonderzoek Werkende Armen 2019-2020’ zijn zowel inwoners uit de doelgroep bevraagd, als maatschappelijke partners die veel in aanraking komen met deze groep. Hieruit blijkt onder andere dat er schaamte is om aan te kloppen voor hulp, de gemeente voor hen geen natuurlijk aanspreekpunt is en/of dat ze regelingen niet toegankelijk genoeg vinden.

De opbrengst van het onderzoek helpt de gemeente om informatie over de mogelijkheden, beter aan te laten sluiten op de leefwereld van de doelgroep. We gaan na hoe we de toegankelijkheid van onze minimaregelingen kunnen vergroten, zodat meer mensen er gebruik van maken. Daarbij werkt Zaanstad aan de introductie van een Stadspas. Ook zijn er goede aanknopingspunten om de samenwerking met en tussen professionals te verbeteren. Zo wordt op het gebied van vroegsignalering de samenwerking met woningcorporaties en zorgverzekeraars, uitgebreid naar nutsbedrijven. Bij een signaal van een betalingsachterstand, kan de gemeente zo vaker en eerder in contact komen met de doelgroep en hulp bieden.

In gesprek met het Rijk om oorzaken aan te pakken

Om de oorzaken van armoede onder werkenden aan te pakken, is Zaanstad ook in gesprek met het Rijk. Denk aan oorzaken zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, werknemers die ongewild gedwongen worden om zzp’er te worden en lage minimumlonen in combinatie met de stijgende vaste lasten. Deze ontwikkelingen liggen buiten de actieradius van de gemeente, hiervoor is actie vanuit het Rijk nodig. Daarom benut Zaanstad allerlei kanalen en momenten om deze problemen bij het Rijk over het voetlicht te brengen.

Informatie voor inwoners
Voor informatie en ondersteuning kunnen inwoners met financiële problemen onder andere terecht bij de Sociale Wijkteams (https://swtzaanstad.nl/). Op www.geldwijzer.zaanstad.nl staat een handig overzicht van hulp en allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een overzicht van regelingen voor kinderen staat op www.samenvoorallekinderen.nl.