ZAANSTAD - Zaanstad krijgt € 450.000,- subsidie van ZonMw om inwoners te ondersteunen bij het voorkomen van onbedoelde en ongewenste zwangerschappen. De bijdrage wordt de komende vier jaar gebruikt om de samenwerking tussen professionals te versterken, meer (kwetsbare) inwoners beter te bereiken en daarbij goed aan te sluiten op hun wensen en behoefte voor ondersteuning.


Zaanstad is in 2018 de coalitie Kansrijke Start gestart om nog beter samen te werken in de ondersteuning van inwoners voor, tijdens en na de zwangerschap. De coalitie bestaat uit medische- en maatschappelijke organisaties, MBO-onderwijs en jeugdbescherming. De visie van de coalitie is dat inwoners naar eigen tevredenheid keuzes maken of zij al dan niet zwanger willen worden. En als zij zelf (nog) geen kind willen, zich daarom goed weten te beschermen.

Wethouder Songül Mutluer: "Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde en kansrijke start. Dat begint al voor de zwangerschap. Dat (aanstaande) ouders daarbij de juiste informatie, zorg en steun krijgen is cruciaal. Mooi dat we met deze subsidie de volgende stap kunnen zetten en nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van inwoners."

Een kansrijke start begint bij de zwangerschap
Baby's die in de eerste 1000 dagen vanaf de conceptie blootstaan aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, houden daar een leven lang last van. Het zorgt ervoor dat kinderen zich fysiek en mentaal minder goed kunnen ontwikkelen en op jonge leeftijd al een achterstand opbouwen of met jeugdhulp in aanraking komen. Hoe eerder aanstaande ouders in kwetsbare posities worden bereikt, hoe meer kinderen een goede start kunnen hebben. En dat begint al vóór de zwangerschap.

Zaanstad scoort vaker hoger ten opzichte van het landelijke gemiddelde op risicofactoren van ongewenste zwangerschappen, zoals armoede, laagopgeleiden en laaggeletterdheid. Deze cijfers in combinatie met de signalen van partners, zijn aanleiding om samen te werken aan een verbeterplan rondom de preventie van ongewenste zwangerschap.

Onderzoek en activiteiten
Om meer inzicht te krijgen op de wensen van inwoners en coalitiepartners, is een verkennend onderzoek uitgevoerd door Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Rutgers Kenniscentrum seksualiteit. Hierop komt nu een verdiepend onderzoek. De resultaten worden dan direct in de praktijk gebracht door de professionals. De subsidie zal de komende tijd onder andere worden gebruikt bij deze vier trajecten:

  • Beter bereiken van (kwetsbare) inwoners en aansluiten bij hun wensen t.a.v. ondersteuning en aanbod;
  • Betere samenwerking tussen geboortezorg en sociaal domein. Meer zicht is nodig op elkaars werkwijze, visies, taakopvatting, sociale kaart en zorgroute;
  • Deskundigheid van professionals. Opbouwen van vertrouwen tussen inwoners in kwetsbare omstandigheden en professionals, om de zorg beter te laten aansluiten op de leefwereld van deze inwoners;
  • Preventie; Jongeren/jongens, mannen, vrouwen in Zaanstad zijn goed geïnformeerd en voelen zich ondersteund bij keuzes over kinderwens, anticonceptie en ouderschap.