ZAANDAM - Zaanstad is in trek en de woningnood is hoog. De jonge generatie maakt weinig kans op een woning en de oude generatie bewoont een huis dat niet altijd meer past bij hun behoeftes. Dit vraagt om ambitie en daadkracht van de gemeente. In de 'Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek' en de 'Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024', worden de doelstellingen en concrete acties voor de komende jaren gepresenteerd aan de gemeenteraad.


"We zijn bezig met een flinke inhaalslag. Onze ambities zijn duidelijk en we hebben heldere kaders voor de uitvoer," zegt wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen). "We pakken regie en sturen de markt om nieuwbouw te versnellen en een divers aanbod te creëren voor elke portemonnee. Ook zetten we alles op alles zodat de kwaliteit van bestaande woningen verbetert. Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning."


De markt sturen en aandacht voor specifieke doelgroepen
Dwars door alle actieprogramma's heen, is er speciale aandacht voor specifieke doelgroepen: lage- en middeninkomens, jongeren en starters, ouderen en kwetsbaren. Wethouder Mutluer: "Voor deze doelgroepen nemen we extra maatregelen. Ook willen we meer woningen ten goede laten komen aan Zaanse woningzoekenden."


Een greep uit de voorgestelde maatregelen:


Een groei in de nieuwbouwproductie van 600 naar 1000 woningen per jaar, waarvan 300 sociale huurwoningen en 100 betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en lage middeninkomens, bijvoorbeeld via BKZ (Betaalbare Koop Zaanstad). Ook komen er jaarlijks 175 gelijkvloerse seniorenwoningen en worden nieuwe woon(zorg)vormen toegevoegd.


Een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. Onder andere is 10% van de nieuwe sociale huurwoningen gereserveerd voor jongeren en kwetsbaren. Er komt een experiment om de inschrijfleeftijd voor Zaanse jongeren te verlagen naar 16 jaar. Er komen 35 nieuwe sociale huurwoningen specifiek voor ouderen. Inwoners die een sociale huurwoning verlaten, kunnen voorrang krijgen op een middeldure vrije sector woning.


Een kwaliteitsslag op de bestaande woningvoorraad. Veel woningeigenaren krijgen te maken met zowel een slechte fundering als een hoog energieverbruik. Niet iedereen kan dit op eigen kracht aanpakken en daar zal de gemeente nog meer ondersteunen. We gaan voor een oplopende toename van het funderingsherstel richting 300 woningen per jaar rond 2021. De inzet is veilige, levensloopbestendige en aargasvrij-klare woningen.


Wonen is meer dan woningen alleen


Uit de nieuwe plannen wordt duidelijk dat de gemeente de woningbouwopgave aangrijpt als een kans om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. "We sturen nadrukkelijk aan op meer diversiteit in de wijken. De juiste balans tussen koop en huur, vrije sector en sociaal. Zo gaan we gerichter toewijzen in wijken die al kwetsbaar zijn," aldus Wethouder Songül Mutluer.


Hierbij is het ook van belang dat woningen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Er komt een zelfbewoningsplicht van twee jaar bij nieuwe koopwoningen. Toeristische verhuur wordt beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar. Woonfraude blijven we bestrijden.


Samen metselen aan het Zaanse mozaïek
Voor de nieuwe plannen sprak de gemeente met onder andere het Zaanse Bouwplatform, de woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties. Ook in het openbare Zaanstad Beraad kwam het onderwerp meerdere keren op de agenda. Vandaag zijn de nieuwe woonvisie en uitvoeringsagenda voorgelegd aan de gemeenteraad, voor het zomerreces wordt het besluit verwacht.


Wethouder Songül Mutluer: "Ik ben trots op de dit resultaat. We gaan het wonen in Zaanstad nóg aantrekkelijker maken; voor jong tot oud en naar behoefte voor alle inkomensgroepen. Met deze nieuwe agenda voor het Zaanse Mozaïek vallen de stukjes op hun plek. Wonen in Zaanstad doen we samen en in samenhang. Daar bouwen we de komende jaren op voort."


Meer weten? Ontmoet ons zaterdag 15 juni op de Dag van de Bouw. Wethouder Songül Mutluer opent de experience en omgetoverde bouwplaats op de Burcht in Zaandam om 10.00. De gehele dag is onder andere het GAF (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) aanwezig met een stand.


Bekijk hier de volledige 'Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek" en de "Uitvoeringsagende Wonen 2019 - 2024".