ZAANSTAD - Het college van Zaanstad heeft het nieuwe bestemmingsplan Omgeving Nauerna aan de gemeenteraad gepresenteerd. In het voorstel krijgt Park Nauerna opnieuw de functie recreëren, maar daarbij stelt de gemeente de verplichting om eerst de stortplaats af te dichten met een lucht- en waterdichte afdeklaag (bovenafdichtingsconstructie). Dit vooruitlopend op de uitkomsten van het RIVM onderzoek hoe er veilig gerecreëerd kan worden op stortplaats Nauerna. Mocht het RIVM met een ander advies komen, dan zal de gemeente zich inspannen om dat zo nodig in een ruimtelijk besluit te verwerken.


Vorige maand kondigden de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangenvereniging Nauerna (BGN) en de provincie Noord-Holland aan dat het RIVM gaat onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden op stortplaats Nauerna. De resultaten van het RIVM worden eind 2020 verwacht. Voor die tijd, op 3 september 2020, zal de gemeente Zaanstad al wel een besluit nemen over het bestemmingsplan Reparatie Omgeving Nauerna. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad van State om de veiligheid van recreëren beter te waarborgen. Omwonenden van Park Nauerna worden komende week per brief over de stand van zaken geïnformeerd.

Veiligheid recreëren staat voorop
Wethouder Songül Mutluer (Gezondheid): "Voor de gemeente staat veilige recreatie voorop. Vorig jaar is, na gezondheidskundig advies van de GGD, de eigenaar Afvalzorg verzocht om het park te sluiten. In afwachting van het RIVM advies, willen we nu wel al op basis van het advies van de GGD in het bestemmingsplan de best beschikbare technieken opnemen: een bovenafdichtingsconstructie met een voor water en gas ondoordringbare laag. Ook stellen we voorwaarden aan de bodemkwaliteit bij de kinderspeelplaatsen op Park Nauerna. Voorlopig blijft Park Nauerna nog gesloten voor bezoekers."

Na een periode van warme overdracht neemt wethouder Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling) nu het stokje over: "Met de aanpassingen in het bestemmingsplan is een nieuwe fase bereikt, maar we zijn er nog niet. De gemeente volgt het advies van de GGD, maar Afvalzorg is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de bovenafdichtingsconstructie en is het niet eens met het toetsingskader van de GGD. Vanwege dit verschil van inzicht hebben de partijen het RIVM gevraagd om als gezaghebbend instituut, uitsluitsel te geven. Alle partijen zijn voornemens zich te committeren aan dit advies. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan en de Raad van State heeft ons opgedragen om dit binnen een bepaalde termijn aan te passen. We stellen het bestemmingsplan daarom vast met de kennis die we nu hebben en kunnen hierdoor niet anders dan een bovenafdichtingsconstructie voorschrijven. Maar mocht het RIVM met een ander advies komen, dan zullen we ons inspannen om dat zo nodig in een ruimtelijk besluit te verwerken."