ZAANSTAD - Zaanstad groeit en de economische vooruitgang zet door. Dankzij de aantrekkende economie in ons land durven bedrijven weer te investeren, de werkloosheid neemt af en het inkomen stijgt. Maar we constateren ook dat dit niet voor iedereen geldt, niet iedereen kan in voldoende mate meekomen. Vandaar dat we blijven investeren in Zaanstad, in mens en stad. Dat is nodig. Door deze zaken nu goed te regelen, leggen we een stevig financieel fundament voor de komende jaren. 

De stad als economische motor

Ook wat betreft de investeringen in de stad blijven we onverminderd ambitieus. Dit is het moment om door te pakken: de economische vooruitzichten zijn gunstig. We investeren nadrukkelijk in het toevoegen van kwaliteit om een duurzame, veilige en leefbare stad te zijn. De woningbouwopgave van MAAK.Zaanstad pakken we samen met de partners in de stad op. We geven ruimte aan initiatieven uit de stad en nieuwe samenwerkingsverbanden. Met de invoering van de Omgevingswet lopen we voorop. We zorgen dat de Zaanse Energie Agenda ook op de langere termijn doorgang kan vinden.

  • Betere voorzieningen en meer kwaliteit in woningen en openbare ruimte : Zaanstad heeft een intensieve bouwopgave van jaarlijks 1.000 woningen, die we voornamelijk binnenstedelijk moeten realiseren soms op weerbarstige locaties. Deze verstedelijking dwingt ons extra goed na te denken over openbare ruimte en de inrichting daarvan, zoals over de steeds beperktere ruimte voor parkeren en het behoud van groen in de stad voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Daarmee is er een duidelijke verbinding tussen groei, kwantiteit en kwaliteit. Daarbij gaat het ook om verhoging van de kwaliteit van bestaande woningen en voorzieningen (zoals onderwijs, cultuur en sport). Daarom investeren we € 750.000,- in extra capaciteit als motor voor het verder brengen van initiatieven die een kwalitatieve bijdrage leveren aan Zaanstad.
  • Inzetten op invoering Omgevingswet: De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En zorgt voor minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Voor de invoering van de Omgevingswet reserveert Zaanstad €1,7 miljoen uit het voorlopige rekeningresultaat 2016.
  • Continue inzet voor een duurzame toekomst: Zaanstad wil een klimaatneutrale stad zijn. Een klimaatneutrale energievoorziening kan worden bereikt door energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-vrije technieken. We investeren hierin om onze huidige duurzaamheidsaanpak te continueren.

Mensen aan het werk helpen

Helaas profiteert niet iedereen van de economische vooruitgang. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt in Zaanstad bovengemiddeld toe en er zijn steeds meer mensen met schulden. Deze ontwikkelingen willen we een halt toeroepen. Het is onze plicht iedereen de kans te bieden een stap voorwaarts te maken en de ondersteuning te bieden die daarvoor nodig is. Omdat werk de meest succesvolle weg uit armoede en eenzaamheid is, nemen we extra maatregelen om mensen intensiever naar werk te kunnen begeleiden. Daarom zet Zaanstad in op:

  • Verbreding Sociale Wijkteams en Jeugdteams (SWT’s en JT’s): Naast inzet op het gebied van Wmo en jeugd wordt ook de verbinding gelegd rondom armoede, participatie en wonen. Dit zorgt voor maatwerk en een integrale aanpak. De afgelopen periode is extra geïnvesteerd in het netwerk van het onderwijs en bij huisartsen, waardoor er een betere samenwerking in de keten en afstemming met jeugdzorg is. Door meer taken bij de Sociale Wijkteams te leggen wordt integrale samenwerking benut en kunnen grotere problemen worden voorkomen. 
  • Meer geld om mensen aan het werk te krijgen: Op het moment dat een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt bij het SWT, wordt een integraal beeld van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. Om de doelgroep, die feitelijk is verdubbeld, goed te kunnen begeleiden naar werk is er vooral behoefte aan extra capaciteit in onder meer casemanagement en trainingscapaciteit. Het doel is om de komende jaren 300 mensen meer aan het werk te helpen. We trekken € 7,5 miljoen voor intensievere begeleiding en om het vangnet in stand te houden.

Evenementen bieden extra impuls aan de stad

Daarnaast biedt de meicirculaire van het gemeentefonds mogelijk aanvullende financiële ruimte. Mocht zich een voordeel voordoen, dan investeren we in de sociale en culturele dynamiek die een kwalitatieve impuls geeft aan Zaanstad. Cultuur en sport dragen daarmee bij aan een bloeiend investeringsklimaat en binden onze inwoners en toekomstige bewoners. Claude Monet heeft een belangrijke invloed op de cultuur historische waarde van de Zaanstreek. De aanwezigheid van Monet in Zaanstad 150 jaar geleden is een unieke kans om Zaanstad via zijn werken aan de wereld te laten zien en draagt bij aan positieve meerjarige toeristische, culturele en economische effecten.