ZAANSTAD - Vandaag is de Woondeal MRA ondertekend door gemeenten in Metropoolregio Amsterdam (MRA) en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) voor de bouw van 171.200 woningen in MRA tot en met 2030. Ook Zaanstad heeft deze Woondeal ondertekend. Zaanstad heeft als doel om de komende acht jaar minimaal 9.800 woningen te bouwen. Circa 2.940 van deze woningen zijn sociale huurwoningen (30%) en circa 3.528 middeldure huur en/of betaalbare koopwoningen (36%). Wethouder Wonen Harrie van der Laan: "De wooncrisis heeft onze volle aandacht. Ik wil dat meer mensen in onze gemeente een dak boven hun hoofd krijgen de komende jaren. Door te investeren in betaalbare woningen zorgen we ervoor dat lagere en middeninkomens beter aan bod komen op de woningmarkt. Veel van deze nieuwbouw bestaat uit gelijkvloerse appartementen die mede geschikt zijn voor ouderen. Op deze manier komt er meer doorstroming op de woningmarkt."


In nauwe samenwerking met de corporaties en ontwikkelaars komen er duizenden woningen bij in Zaanstad de komende jaren. Voor circa 9.000 woningen zijn al harde afspraken met marktpartijen of is het bestemmingsplan vastgesteld.

Inlopen van het woningtekort

De afspraken in de Woondeal MRA zijn wederkerig, wat betekent dat het Rijk zich inzet voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en luchtkwaliteit. Dat is noodzakelijk om het woningtekort in de MRA sneller in te lopen en de betaalbaarheid van het wonen in de regio te verbeteren. Marktpartijen en woningcorporaties maken zich terecht zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog moet worden ingevuld om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen. De noodzaak om samen te werken is daarom groot en vraagt inzet van alle betrokken partijen. Dit is een extra uitdaging in een tijd met onder meer oplopende bouwkosten, hogere hypotheekrentes en gebrek aan personeel bij markt en overheid. We hebben hiervoor alle inzet en alle partijen nodig.

Alle gemeenten moeten evenredig bijdragen

Daarnaast ondersteunt Zaanstad een verzoek van de gemeente Amsterdam en minister De Jonge aan alle gemeenten in de MRA om minimaal 30% van de vrijkomende en nieuwe sociale huurwoningen toe te wijzen aan wettelijk urgenten en statushouders. Het achterliggende doel van de zogenaamde 30-30-30 regel (30% sociale huur in de nieuwbouwproductie, 30% sociale huur in de bestaande woningvoorraad en 30% toewijzing aan wettelijk urgenten en statushouders in vrijkomend aanbod sociale huur) is dat alle gemeenten in de MRA evenredig bijdragen aan het zorgen voor voldoende en betaalbare huisvesting voor de kwetsbare– en lage inkomensgroepen. Hier pleit Zaanstad in de regio al langer voor omdat nog niet alle gemeenten dat doen.

Dit verzoek loopt vooruit op de nieuwe wet Versterking regie volkshuisvesting, waarin het Rijk meer urgente groepen aanwijst en aan regio's vraagt gezamenlijk afspraken te maken over de verdeling van deze woningzoekenden. Zaanstad wijst op dit moment 38% van de woningen toe aan urgenten, waarvan 8% aan statushouders. De huisvesting van statushouder gebeurt via een halfjaarlijkse taakstelling vanuit het Rijk.