ZAANDAM - Jongeren in Saendelft zijn steeds vaker betrokken bij incidenten met overlast en geweld. Gemeente Zaanstad komt met een plan van aanpak, met meer samenhang in de maatregelen en een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Doel is om de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te vergroten en te voorkomen dat jongeren verder afglijden richting criminaliteit.

Burgemeester Jan Hamming: “We zien steeds meer jongeren, steeds ernstigere vergrijpen plegen. Rotzooi trappen, vechtpartijen, berovingen: de maat is vol. Als gemeenschap moeten we een stevig signaal afgeven dat we prettig en veilig met elkaar willen samenleven en dat we dit gedrag absoluut niet tolereren in Zaanstad. Dat vraagt een zachte én een harde aanpak, een verstevigde inzet op preventie én hardere repressie.”

Samen optrekken, zodat ieder zijn rol beter kan pakken
Wethouder Natasja Groothuismink: “Opgroeiende jeugd is afhankelijk van het netwerk om hen heen: ouders, de school, de wijkagent, de jongerenwerker, de sportvereniging, noem maar op, eenieder heeft daarin een taak. In Saendelft zijn er allerlei samenwerkingen en diverse activiteiten en trainingen voor de jeugd. De incidenten laten zien dat er nu duidelijk meer nodig is. Hoe hechter een gemeenschap, hoe weerbaarder en veiliger een wijk is.”

Weerbaarheid, leefbaarheid en voorkomen criminaliteit.
In het plan komt de gemeente met maatregelen om enerzijds ‘los’ aanbod te verstevigen, zoals een uitbreiding van de Buurtouders, een verruiming van het aanbod in de Jongerenhub, hulp aan winkeliers voor extra cameratoezicht en meer zichtbare aanwezigheid van politie en straattoezicht. Anderzijds gaat de gemeente de eigen regierol aanscherpen, om te zorgen dat er betere onderlinge afstemming en samenhang komt. Zo is er een convenant in de maak met afspraken tussen scholen, politie en gemeente en is er vaker overleg tussen politie, handhaving, jongerenwerk en het Sociaal Wijkteam.

Extra middelen nodig
De extra inzet in 2024 is mogelijk uit bestaande capaciteit en middelen van de gemeente en betrokken partijen. Om langdurig effect en zichtbaar resultaat te hebben in de wijk, is de verwachting dat de aanpak ook in 2025 continuïteit vraagt. Het gesprek over de benodigde middelen zal worden meegenomen bij de behandeling van de voorjaarsnota.