ZAANDAM - Met 30 maatregelen wil gemeente Zaanstad de luchtkwaliteit verbeteren. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030. In 2020 ondertekende gemeente Zaanstad het Schone Lucht Akkoord, met de ambitie om in 2030 50% gezondheidswinst te behalen door schonere lucht ten opzichte van 2016. Wethouder Wessel Breunesse: 'Schone lucht is heel belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter. Als Zaanstad werken we samen met het Rijk, provincies en andere gemeenten samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De luchtkwaliteit in Zaanstad is de afgelopen 10 jaar verbeterd, met de maatregelen uit het Actieplan willen we daar nog een extra stap in zetten.'

Maatregelen bij de bron van vervuiling Een groot deel van de luchtkwaliteit wordt bepaald door vervuiling uit het buitenland. Voor Zaanstad zijn vooral verkeer en industrie belangrijke bronnen van luchtverontreiniging. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft als doel de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren. Daarvoor moet de uitstoot van vervuilende stoffen worden verminderd met zogenaamde bronmaatregelen. De bronnen van de vervuiling waar het Actieplan zich op richt zijn mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens en landbouw. De maatregelen hebben een relatie met het mobiliteitsbeleid, het klimaatbeleid en het stikstofbeleid. Meer elektrisch vervoer en meer elektrische werktuigen zorgen ook voor minder geluidsoverlast.

Maatregelen Uitvoering van het Zaans Mobiliteitsplan is belangrijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Zaanstad. Stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto's is daar onderdeel van. Ook de verbetering van verkeersdoorstroming, het verlagen van snelheid op de wegen en de inkoop van schone vervoermiddelen en –diensten kunnen een bijdrage leveren. Wessel Breunesse: 'Om de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof te verminderen, willen we strengere vergunningen voor de industrie, binnen de wettelijke richtlijnen waar bedrijven aan moeten voldoen. Ook werken we binnen het Regioplan Noordzeekanaalgebied samen met de industrie aan het verduurzamen van het energiegebruik van de sector.' Bij inwoners ontstaat steeds meer de behoefte om zelf de luchtkwaliteit te meten. Zo wordt er, naar aanleiding van een agenda-initiatief van de gemeenteraad, een meetproject opgezet met bewoners van Oud Koog aan de Zaan en Oud Zaandijk.

Luchtvaart Bij luchtvaart is vooral ultrafijnstof een aandachtspunt. Breunesse: 'Wij vinden dat de hinder van Schiphol – in de breedste zin van het woord – af moet nemen. Gezondheid en dus luchtkwaliteit moet een belangrijker rol moet spelen in de discussie over de luchtvaart. Daar zetten wij ons als gemeente Zaanstad voor in.'