ZAANDAM - Zaanstad wil de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) aanvragen voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. De wet biedt mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria zoals inkomen uit arbeid. Door vrijkomende woningen anders toe te wijzen wordt de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap veranderd.

De Wbmgp heeft geen gevolgen voor mensen die nu al in Poelenburg en Peldersveld wonen. De aanvraag van de wet is onderdeel van het actieplan Poelenburg Peldersveld. Doel van het plan is de perspectieven voor de inwoners van de wijken duurzaam te verbeteren. Het college heeft de gemeenteraad laten weten deze aanvraag te willen doen. In december doen zij het verzoek aan de gemeenteraad de aanvraag in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hardnekkige problemen

Wethouder wonen Jeroen Olthof: ‘Bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners in de wijken wonen. Ze willen dat dit verandert. Beide wijken kennen een hoog aantal bijstandsgerechtigden. Dit aantal neemt de laatste maanden hier relatief meer toe dan in andere wijken in Zaanstad. De wijken kennen zeven zwarte scholen, de Cito-resultaten wijken in negatieve zin af, taal is een hardnekkig probleem en 31% van de kinderen in Poelenburg en 26% in Pelders- & Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens. De opeenstapeling van deze hardnekkige problemen maakt het werken aan een oplossing tot een moeilijke en taaie opgave. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. De gemeente en woningcorporaties vinden dat ook’.

Woningcorporaties

Zaanstad heeft het afgelopen half jaar intensief gekeken met de drie betrokken corporaties (Parteon, ZVH en Rochdale) welke mogelijkheden er zonder het inroepen van de Wbmgp bestaan om de diversiteit in beide wijken te vergroten. Inmiddels is de conclusie dat de wettelijk toegestane, reguliere middelen geen soelaas bieden en dat de gewenste doelstelling alleen dichter bijgebracht kan worden als gebruik gemaakt wordt van de Wbmgp. De drie betrokken corporaties ondersteunen dit.

Harde en zachte aanpak in actieplan Poelenburg

In februari heeft de gemeenteraad het Actieplan Poelenburg Peldersveld vastgesteld. Dit plan was het resultaat van intensieve gesprekken tussen bewoners en professionals in de wijken. Zaanstad heeft de ambitie om van Poelenburg en Peldersveld open, diverse en kansrijke wijken te maken. Cruciale randvoorwaarde is daarbij meer diversiteit in bevolkingsopbouw, daar is de Wbmgp onmisbaar voor. In combinatie met de nieuwbouw in Poelenburg Oost, waar ook andere woningtypes toegevoegd worden ontstaan in de loop der tijd meer gemengde wijken. Het actieplan Poelenburg Peldersveld combineert een harde en zachte aanpak. Dat betekent: kansen voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren en hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen integreren of overlast veroorzaken. Naast woondiversiteit is er ook aandacht voor taal, opvoeding, onderwijs, vuiloverlast en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Echte veranderingen zullen pas op de langere termijn zichtbaar worden. In het actieplan heeft het college van B&W dit ook benadrukt.

In december beslist de gemeenteraad over de aanvraag van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.