ZAANDAM - Samen met de partners in de wijken Poelenburg en Peldersveld gaat de gemeente aan de slag om onderwijsachterstanden terug te dringen. Dat is nodig omdat kinderen in Poelenburg en Peldersveld op dit moment beduidend minder kansen hebben op een goede ontwikkeling dan kinderen in de rest van de stad. Hiervoor is een plan gemaakt met drie speerpunten: taalontwikkeling van kinderen, 'burgerschapsvorming' van kinderen en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen. Voorbeelden van concrete maatregelen in het plan zijn een 'brugfunctionaris' en een voorstel voor verlengde leertijd.


Analyse leert dat met name in de wijken Poelenburg en Peldersveld de kans op het oplopen van een onderwijsachterstand het grootst is. Zo zijn de zeven basisscholen van Poelenburg en Peldersveld goed voor 45 procent van de totale onderwijsachterstand in het basisonderwijs in Zaanstad. De gemeente heeft samen met de onderwijsbesturen voor basis onderwijs (Zaan Primair, Agora, SIOZ), kinderopvangorganisaties Tinteltuin en Babino, het Centrum Jong en Jeugdteam Poelenburg-Peldersveld (GGD Zaanstreek Waterland) en het Sociaal Wijkteam (DOCK) het plan opgesteld om hier wat aan te doen. Het plan richt zich op kinderen in de levensfase van vóór de geboorte tot het einde van de basisschool (vanaf -9 maanden tot 12 jaar) en op hun ouders.

Langdurige verplichting
Burgemeester Hamming: 'Met dit plan gaan we met z'n allen een langdurige verplichting aan tegenover de kinderen van Poelenburg en Peldersveld. Want het terugdringen van onderwijsachterstanden is niet van vandaag op morgen geregeld, dat is een zaak van lange adem. Met dit plan beloven we de kinderen uit deze wijken dat we alles op alles zetten om te zorgen dat zij dezelfde toekomstkansen krijgen als alle andere kinderen in Zaanstad.

Voorschoolse educatie en opvoedingsondersteuning
In het plan staan tal van maatregelen beschreven. Zo wordt ingezet op het verhogen van het percentage kinderen dat in Poelenburg en Peldersveld gebruik maakt van voorschoolse educatie. Daarnaast worden zwangere vrouwen in kwetsbare en kansarme omstandigheden beter begeleid en worden (aanstaande) ouders geïnformeerd en ondersteund bij de ontwikkeling van hun kind.

Brugfunctionaris en verlengde schooltijd
Een ander voorbeeld van de extra inzet is de aanstelling van een 'brugfunctionaris' op elke basisschool in deze twee wijken. De brugfunctionaris heeft de opdracht om het cultuurverschil tussen 'school', 'thuis' en de wijk te overbruggen. De inzet van de brugfunctionaris moet ook leraren gaan ontlasten. Een andere maatregel is de 'verlengde leertijd'. Dat komt er concreet op neer dat alle kinderen met ingang van januari 2020 voor ten minste 2,5 uur per week extra les krijgen en dat het uiteindelijke streven 10 uur verlengde leertijd per week is. Besluitvorming over deze verlengde leertijd is onder voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad.

Alle kinderen krijgen kansen om zich te ontwikkelen
Het uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld wordt tegelijkertijd vastgesteld met het integraal plan van aanpak lerarentekort. Het college vindt het belangrijk dat alle kinderen in Zaanstad genoeg en goed onderwijs krijgen en kiest ervoor om het beschikbare geld in te zetten waar dat het meest nodig is en het verwachte effect het grootst is. Deze twee plannen tezamen moeten ertoe leiden dat alle kinderen in Zaanstad zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen om alles uit hun talenten te halen.

Activiteiten op een rij
Om achterstanden tegen te gaan zijn meerdere maatregelen nodig. Die maatregelen moeten zich richten op het vergroten van de deelname aan de voorschoolse educatie, Die maatregelen moeten zich richten op het vergroten van de deelname aan de voorschoolse educatie, maar ook op he verhgen van het leerrendement van kindere op de basisschool. Alleen door aan meerdere knoppen te draaien valt er in een zo complexe en hardnekkige achterstandssituatie verbetering te krijgen. In het uitvoeringsplan staan alle activiteiten die gepland staan uitgewerkt.