ZAANSTAD - Er is op dit moment geen directe aanleiding voor het preventief sluiten van panden waarin breedplaatvloeren zijn verwerkt. Wel zijn eigenaren van gebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast aangeschreven om onderzoek te doen. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

Op 27 mei is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. De oorzaak was gelegen in de betonnen vloer die was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaatvloeren met daarop een in het werk gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen lijkt onvoldoende te zijn geweest.

De minister van BZK heeft aan gemeenten gevraagd eigenaren van gebouwen die zijn opgeleverd na 1999 erop te wijzen dat ze een onderzoeksplicht hebben om te kijken of eventueel toegepaste breedplaatvloeren veilig zijn. Zaanstad is daarom begonnen de gebouwen met breedplaatvloeren te inventariseren en eigenaren aan te schrijven.

Preventieve sluiting niet nodig

Preventieve sluiting is in Zaanstad niet nodig geweest. Wel is in een tweetal gevallen direct actie ondernomen om uit te sluiten dat sprake is van een onmiddellijk veiligheidsrisico. Het betreft allereerst OBS De Meander (De Kaaik), waarvan de gemeente mede-eigenaar is. Zowel toezichthouders van de gemeente als een onafhankelijk constructiebureau hebben ter plaatste onderzoek uitgevoerd en geconcludeerd dat de vloeren voldoen aan de veiligheidseisen.

Daarnaast is het Zaans Medisch Centrum (ZMC) benaderd, dat net als de parkeergarage in Eindhoven gebouwd is door BAM. De gebouwenbeheerder heeft laten weten dat er al contact is geweest met BAM en dat de constructie al is beoordeeld. Uit die beoordeling is geen veiligheidsrisico gebleken. Gevraagd is het onderzoeksrapport zo snel mogelijk aan de gemeente te overleggen.

Eigenaren aangeschreven

De gemeente heeft daarnaast inmiddels twaalf eigenaren van woongebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast aangeschreven met het verzoek om binnen vier weken onderzoek uit te voeren naar de constructieve veiligheid van de vloeren. Hetzelfde geldt voor zes eigenaren van utiliteitsgebouwen. Vijftien eigenaren van schoolgebouwen is gevraagd te bekijken of in hun gebouwen breedplaatvloeren zijn toegepast en indien dat het geval is, ook binnen vier weken veiligheidsonderzoek uit te voeren volgens het stappenplan van het ministerie.

Gemeentelijk vastgoed

Uiteraard heeft de gemeente ook naar haar eigen vastgoed gekeken. Bij de recent opgeleverde panden (vanaf 2010) zijn geen breedplaatvloeren toegepast. In de periode 1999 tot 2010 zijn twee gebouwen opgeleverd waarvan bekend is dat breedplaatvloeren zijn gebruikt. Naast OBS De Meander betreft dat nog één ander gebouw, dat wordt onderzocht door een onafhankelijk ingenieursbureau op de wijze zoals het ministerie van BKZ heeft geadviseerd. Vijf gebouwen waarvan onduidelijk is of breedplaatvloeren zijn toegepast, worden ook onderzocht door een onafhankelijk ingenieursbureau. De resultaten worden op korte termijn verwacht.

De komende periode wordt de ruwe inventarisatie van utiliteits- en woongebouwen uit de periode 1999-2010 nog verder uitgezocht en zal worden bepaald welke eigenaren alsnog moeten worden aangeschreven.