WORMERVEER - “Het broedseizoen in het Wormer- en Jisperveld is goed verlopen” vertelt Hans Wondergem, boswachter ecologie van Natuurmonumenten in Noord-Holland Midden. “De laatste telrondes van broedvogelterritoria zitten erop en de eerste resultaten zijn positief. De inventarisatie richtte zich op de weide- en moerasvogels, waarvoor het gebied een belangrijke functie heeft. Voor het definitieve rapport moeten de gegevens van de verschillende partijen nog bij elkaar gevoegd worden, maar de gegevens die nu beschikbaar zijn geven wel een eerste indruk van de ontwikkeling. En die is heel positief! De specifieke weidevogels zoals de grutto, tureluur, slobeend, kievit en scholekster laten allemaal een behoorlijke toename zien ten opzichte van de inventarisatie uit 2019.

Gebiedscoördinator Miriam ten Haaf is blij met de resultaten: “Spectaculair is de toename van tureluur en kievit: deze zijn bijna verdubbeld. Ook de graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn toegenomen, waarbij de graspieper zelfs meer dan verdubbeld is. Van de meest kritische weidevogels zijn ook meer territoria vastgesteld dan in 2019, o.a. van slobeend en wintertaling.”

Natuurmonumenten werkt met de Agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken en agrarische beheerders hard aan het in stand houden en verbeteren van weilanden voor de weidevogels, en dat is nu te zien in de broedresultaten. De broedvogelkartering was een gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland, de Agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken en Natuurmonumenten in het Wormer en Jisperveld. De inventarisatie richtte zich op de weide- en moerasvogels waarvoor dit gebied een belangrijke functie heeft.