WESTZAAN - De gemeenteraad van Zaanstad heeft op 14 juli 2022 ingestemd met de gebiedsvisie Polder Westzaan 2040.


De gebiedsvisie gaat over de toekomst van water, landbouw, natuur en recreatie in Polder Westzaan. De visie was in juni al vastgesteld door de provincie Noord-Holland en het college van gemeente Zaanstad.

Toekomstbestendige polder

De bedoeling is dat Polder Westzaan in de toekomst natuurrijk is, met een mozaïek aan verschillende leefgebieden en geschikt voor (weide)vogels en zeldzame plantsoorten. Het is een polder waarin toekomstbestendige boerenbedrijven liggen en nieuwe vormen van recreatie mogelijk zijn. Langs de randen van het gebied kun je wandelen en fietsen, met papiermolen de Schoolmeester uit 1692 als kloppend, historisch en educatief hart. Door het gebied heen kun je varen met een elektrische boot. Daarnaast blijft water een belangrijke rol spelen, voor zowel de agrarische bedrijven als planten en dieren in het gebied.

Verdere uitwerking na de zomer

Aan de gebiedsvisie is het afgelopen jaar hard samengewerkt door gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, agrariërs, inwoners, recreanten en vertegenwoordigers van natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na de zomer gaan al deze partijen aan de slag om de gebiedsvisie verder uit te werken.