WORMER - Natuurmonumenten en de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken doen samen hun uiterste best om het Wormer- en Jisperveld een goed weidevogelgebied te laten blijven. Hiervoor werken we samen met pachters, partners en overheden. In het voorjaar zijn de weidevogels weer geteld. De grutto’s hadden een mooi succes met broeden!


De telling gebeurt elke drie jaar om in de gaten te houden hoe het gaat met de vogels. Weidevogels worden geteld en hun gedrag wordt genoteerd. Daaruit wordt bepaald hoeveel broedparen er zijn. Of en hoeveel jongen er zijn, komt niet uit de standaard telmethode. Daarom is dit jaar als extra ook een zogenaamde alarmtelling gedaan. Als een vogel alarmeert, is hij zijn kuikens aan het beschermen. Zo is het aantal succesvolle nesten te bepalen.

De grutto (onze nationale vogel) is de bekendste broedvogel hier. Landelijk gezien gaat het aantal grutto’s al jaren achteruit. In het Wormer – en Jisperveld zijn er dit jaar gelukkig nog 322 broedpaar geteld. En hoewel ook dit wat minder is ten opzichte van de vorige telling in 2016 is er ook zeer goed nieuws: het “geboortecijfer” (ofwel het BTS: bruto-territoriaal-succes) van de grutto ligt hoog. Bij ruim 85% van de territoria werd er door de grutto gealarmeerd, bij de tureluurs ging dit om bijna 80%. Om het aantal grutto’s en tureluurs stabiel te houden moet dit getal tenminste 65% zijn. En meer is natuurlijk beter; we zijn dus hoopvol dat de populatie zich kan uitbreiden.

We zien een aantal hoeken in het veld waar minder of geen vogels zitten. Deze plekken liggen bijvoorbeeld in de buurt van een vossenburcht, dicht bij hoge bomen of waar veel ganzen hebben gezeten. En er zijn weinig broedvogels op grasland wat ze nog niet kennen: stukken die kortgeleden graspand zijn geworden en eerder baggerdepot waren. We verwachten dat ze zich daar de komende jaren wel gaan vestigen.

Er zijn ook plekken waar de aantallen weidevogels juist omhoog zijn gegaan. Bijvoorbeeld in de Schaalmeerpolder: van alle getelde soorten zijn meer vogelparen geteld. Met name grutto is flink toegenomen, bijna een verdubbeling (van 27 naar 47 broedparen). Aanpassingen in het beheer lijken hier succesvol te zijn. Om het de weidevogels nog meer naar de zin te maken is hier de uitgangssituatie verbeterd: een wat hoger waterpeil en het licht bemesten van de graslanden, wat leidt tot meer bodemdiertjes die ook ondieper in de grond zitten. Het risico van roofdieren is verkleind door bomen verwijderen en een vossenraster te plaatsen, dat bovendien ook werkt tegen hond en kat. Ook is flink gehandhaafd op het aanlijnen van honden. Alles voor de rust van de vogel, en met effect dus!

Het Wormer- en Jispveld is een heel belangrijk weidevogelgebied in Nederland. Er zijn plekken die nog kunnen en moeten verbeteren, maar het geheel is goed. Een van de grootste uitdagingen de komende jaren is om het vaarland optimaal te maken voor de weidevogels, en dat dan zo te houden. Daarnaast werken we aan het tegen gaan van roofdieren en het zo efficiënt mogelijk maken van het beheer. Met de samenwerking willen Water, Land & Dijken, Natuurmonumenten en de pachters dit behouden en verder verbeteren.