ZAANDAM  - De subsidieregeling voor de evenementen in Zaanstad wordt aangepast. Het afgelopen jaar was het eerst dat de regeling in werking trad. Tijdens de behandeling van de aanvragen is een aantal verbeterpunten aangebracht. Wethouder Dick Emmer (Cultuur): “We hebben afgelopen jaar de regeling voor het eerst uitgevoerd, het is altijd goed om nieuwe regelingen goed te evalueren en waar nodig verbeterpunten aan te brengen. Dit zorgt er voor dat er een mooi en gevarieerd cultuuraanbod komt in Zaanstad’.

 
In 2016 heeft de raad de subsidieregeling voor evenementen vastgesteld. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de regeling. De belangrijke wijzigingen zijn:

  • Bij gelijksoortige evenementen komt alleen het hoogst scorende evenement (qua punten) in aanmerking voor subsidie. Met de regeling wil de gemeente de Zaankanters en de bezoekers een breed palet aan evenementen bieden. Originaliteit wordt beloond. Gekeken wordt o.a. naar het thema, de locatie en wanneer het evenement plaats vindt. De ervaring van 2017 leert dat er evenementen worden aangevraagd die inhoudelijk op elkaar lijken, dan wel in een korte periode op dezelfde locatie plaatsvinden. Als deze allemaal voor subsidie in aanmerking komen leidt dit tot een versnipperd aanbod. Hiermee gaat bovendien het subsidiebedrag per evenement omlaag, waardoor evenementen moeten worden versoberd. Dit draagt niet bij aan het gewenste brede en kwalitatieve aanbod aan evenementen in Zaanstad. Bij een klein puntenverschil worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld hun aanvraag mondeling toe te lichten. Om deze mondelinge toelichtingen agenda-technisch mogelijk te maken, wordt de uiterlijke datum om de beschikkingen te verzenden verschoven van 31 december naar 15 januari.
  • Meer onderbouwing naar de evenementenorganisaties over de puntenverdeling: Dit bleek een belangrijke wens bij de aanvragers.
  • Alleen evenementen met een subsidieaanvraag met een maximum van € 50.000 komen in aanmerking voor deze subsidieregeling: Evenementen met een grotere aanvraag dan € 50.000 leggen een te groot beslag op het beschikbare budget. Hierbij kan gedacht worden aan b.v. Sail of de organisatie van een Monetjaar. Dergelijke evenementen worden beschouwd als uniek en specifiek en vragen om separate besluitvorming, die buiten het bereik van deze regeling valt. Evenementen met een grote begroting, maar een kleine subsidieaanvraag kunnen nog steeds gebruik maken van de subsidieregeling voor evenementen.