ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad wil het aanbod van zorg en wonen voor dak- en thuisloze jongeren uitbreiden en verbeteren. Na gesprekken met betrokken instellingen blijkt dat er een tekort is aan opvangmogelijkheden, met name voor jongeren met complexe of zware problematiek. De gemeente gaat naast de uitbreiding ook de toegang tot goede opvang samen met de betrokken zorgorganisaties en woningcorporaties verbeteren en de uitstroom van jongeren naar zelfstandige woonvormen bevorderen. Voor de gewenste maatregelen is  €360.000 nodig. Het college gaat de raad bij de begrotingsbehandeling na het zomerreces vragen dit geld beschikbaar te stellen.

Wethouder Jeroen Olthof: “Zaanstad heeft ongeveer 50 jongeren zonder vaste woon- of verblijfruimte. Vanwege tijdelijke logeeradressen en slaapplaatsen bij instanties zoals de crisisopvang hoeven zij gelukkig bijna nooit op straat te slapen. Maar zolang ze rondzwerven missen ze stabiliteit en is het moeilijk om ze te helpen uit de problemen te raken. De gemeente is verantwoordelijk goede opvang voor deze kwetsbare groep te bieden.” De jongeren zijn gemiddeld tussen de 18 en 23 jaar oud en hebben vrijwel allemaal te maken met meerdere problemen, zoals schulden, geen school of werk, drugsgebruik of psychische problematiek.

Oplossingen op korte en langere termijn

Bij ondersteuning van deze jongeren gaat het bij uitstek om maatwerk. Maar dan moet er wel voldoende passend aanbod voor ze zijn. Olthof: ”Op korte termijn gaan we met betrokken organisaties zoals het Leger des Heils, Straathoekwerk, woningcorporaties en de Jeugd- en Sociaal Wijkteams een centrale intake voor de toegang tot opvangvoorzieningen doorvoeren en verbeteren we de monitoring van deze jongeren.” Een motie van de gemeenteraad vroeg daarnaast om een uitgewerkt voorstel voor de langere termijn om de problematiek van dakloze jongeren aan te pakken. “Dat betekent een uitbreiding en verbetering van de voorzieningen. Wat het college betreft gaan we dat doen. Daar moet dan wel ruimte voor worden gemaakt bij de begrotingsbehandeling na het zomerreces,” licht Olthof toe.